LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šīs tīmekļa vietnes piekļuvei un izmantošanai ir šādi nosacījumi. Lūdzam neizmantot šo tīmekļa vietni, ja nepiekrītat šiem nosacījumiem. Šo tīmekļa vietni ir izstrādājis un administrē Bayer Pharma AG. Mēs paturam tiesības pārtraukt šīs tīmekļa vietnes darbību vai veikt daļējas vai pilnīgas izmaiņas tajā vai Vispārīgajos lietošanas nosacījumos, mūsu Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos un mūsu Pārdošanas un piegādes nosacījumos. Lūdzam ņemt vērā, ka mēs varam šādas izmaiņas veikt pēc saviem ieskatiem, par to iepriekš nepaziņojot. Tādēļ lūdzam jūs vēlreiz pārskatīt nosacījumus nākamajā reizē, kad apmeklēsiet mūsu tīmekļa vietni, un ņemt vērā jebkuras izmaiņas vai grozījumus, kas varētu būt veikti.

Atteikšanās no izmantošanas un labumiem
Jebkura detalizēta informācija, dokumenti un attēli, kas ir publicēti šajā tīmekļa vietnē, ir tikai un vienīgi Bayer Pharma AG īpašums. Jebkāda atļauja tos izmantot tiek piešķirta ar nosacījumu, ka uz visām kopijām ir attēlota autortiesību atruna, ka šāda detalizēta informācija tiek lietota tikai personīgiem mērķiem, ka tā netiek izmantot komerciālos nolūkos, ka detalizētā informācija netiek jebkādā veidā pārveidota un ka visi no tīmekļa vietnes iegūtie attēli tiek izmantoti tikai kopā ar tiem pievienoto tekstu.

Preču zīmes un autortiesības
Visas šajā tīmekļa vietnē norādītās preču zīmes ir Bayer Group īpašums, ja vien nav norādīts citādi vai jebkādā citā veidā nav uzskatāmas par trešo personu tiesībām. Jebkāda neatļauta šo preču zīmju vai citu materiālu izmantošana ir stingri aizliegta un uzskatāma par autortiesību, preču zīmju likuma vai citu rūpniecisko īpašumtiesību pārkāpumu.

Ierobežota atbildība
Bayer Pharma AG ir apkopojis šajā tīmekļa vietnē norādīto detalizēto informāciju savu zināšanu un pārliecības ietvaros, izmantojot iekšējos un ārējos avotus un profesionālo centību. Mēs pastāvīgi cenšamies paplašināt un atjaunināt šo informācijas klāstu. Šajā tīmekļa vietnē atspoguļotā informācija ir paredzēta vienīgi Bayer Pharma AG un tā produktu un pakalpojumu prezentēšanai. Tomēr netiek sniegti nekādi skaidri vai vārdos neizteikti apliecinājumi vai garantijas attiecībā uz šajā tīmekļa vietnē atspoguļotās informācijas pilnīgumu vai pareizību. Sevišķi lūdzam ņemt vērā, ka šī informācija var arī vairs nebūt aktuāla. Tādēļ iesakām jums pārbaudīt jebkuru no šīs tīmekļa vietnes iegūto informāciju pirms tās izmantošanas jebkādā veidā. Šajā tīmekļa vietnē sniegtie padomi neatbrīvo jūs no savu pārbaužu veikšanas attiecībā uz mūsu jaunākajiem padomiem – jo īpaši attiecībā uz mūsu drošības datu lapām un tehniskajām specifikācijām – un mūsu produktiem, ņemot vērā to piemērotību paredzamajiem procesiem un mērķiem. Ja jums ir nepieciešams padoms vai norādījumi attiecībā uz mūsu produktiem vai pakalpojumiem, lūdzam sazināties ar mums. Šīs tīmekļa vietnes lietotāji atzīst, ka viņi paši uzņemas risku par piekrišanu piekļuvei tīmekļa vietnei un tās saturam. Ne Bayer Pharma AG, ne trešās personas, kas iesaistītas šīs tīmekļa vietnes sagatavošanā, apstrādē vai pārraidē, nav saucamas pie atbildības par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies, piekļūstot vai nespējot piekļūt, vai lietojot vai nespējot lietot šo tīmekļa vietni, vai arī jums paļaujoties uz šajā tīmekļa vietnē sniegto informāciju.

Trešo personu pārdevēju tīmekļa vietnes/saites
Šī tīmekļa vietne satur saites/atsauces uz trešo personu tīmekļa vietnēm. Norādot šādas saites, Bayer Pharma AG neatbalsta to saturu. Tāpat arī Bayer Pharma AG neuzņemas atbildību par šo tīmekļa vietņu pieejamību vai saturu, vai arī atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies šāda satura jebkāda veida izmantošanas dēļ. Saites uz citām tīmekļa vietnēm tiek piedāvātas tikai tīmekļa vietnes lietotāju ērtības labad. Lietotāji paši uzņemas risku par piekļuvi šīm tīmekļa vietnēm.

Jūsu sniegtā detalizētā informācija
Šīs tīmekļa vietnes lietotājs ir pilnībā atbildīgs par savas Bayer Pharma AG nosūtītās detalizētās informācijas saturu un pareizību, kā arī par jebkādu trešo personu, kas varētu būt saistīta ar šādu detalizētu informāciju, tiesību nepārkāpšanu. Lietotājs sniedz Bayer Pharma AG savu piekrišanu šīs detalizētās informācijas uzglabāšanai un tās izmantošanai statistiskās analīzes nolūkā vai jebkādam citam norādītam uzņēmējdarbības mērķim, ja vien šāda informācija nesatur personīgu informāciju, kas nav pamatdati vai izmantošanas dati. Jo īpaši Bayer Pharma AG ir tiesīgs izmantot šādu ziņojumu saturu, t. sk. tajos esošās idejas, izgudrojumus, projektus, tehnikas un pieredzi, jebkādam mērķim, piemēram, produktu vai pakalpojumu attīstībai, ražošanas un/vai piedāvāšanai tirgū, kā arī bez ierobežojumiem reproducēt šo informāciju un nodrošināt tās pieejamību trešajām personām.

Starptautiskie lietotāji
Šo tīmekļa vietni pārbauda, pārvalda un atjaunina Bayer Pharma AG Berlīnē, Vācijā.

Tā ir ekskluzīvi paredzēta starptautiskai izmantošanai ārpus ASV un Apvienotās Karalistes. Bayer Pharma AG nedod garantiju, ka šajā tīmekļa vietnē minētā informācija ir pareiza visā pasaulē un jo īpaši ka produkti un pakalpojumi būs pieejami tādā pašā izskatā, izmēros un uz tādiem pašiem nosacījumiem. Ja jūs apmeklējat šo tīmekļa vietni no šādas vietas, vai arī lejupielādējat tās saturu no šādas vietas, ņemiet vērā, ka esat atbildīgs par savas rīcības atbilstību attiecīgajā vietā piemērojamajiem vietējiem normatīvajiem aktiem.

ASV Bayer Group uzņēmējdarbību nodrošina Bayer Corporation un/vai Bayer Pharmaceuticals. ASV klienti tiek lūgti vērsties pie kāda no šiem uzņēmumiem.

Piekļuves tiesības
Lūdzu, ņemiet vērā, ka jums ir pienākums aizsargāt jūsu piekļuves tiesības no neautorizētas trešās puses lietošanas un ka jums jānodrošina, ka citi lietotāji to nevar izmantot bez jūsu atļaujas. Jums ir jāziņo Bayer Pharma AG nekavējoties, ja Jūs uzzināsiet, ka šī drošība ir pārkāpta attiecībā uz jebkuru informāciju, kas pieejama Bayer Pharma AG vietnē, vai ja nepilnvarotas personas ir ieguvušas piekļuves tiesības, vai ja esat atradis norādes, ka šāda piekļuve varētu kļūt iespējama.

Piemērojamie normatīvie akti
Jebkādas juridiskas prasības vai prāvas saistībā ar šo tīmekļa vietni vai tās izmantošanu regulē Vācijas Federatīvās Republikas likumi, izņemot starptautisko privāto tiesību un Hāgas Konvencijas noteikumus attiecībā uz 1964. gada 1. jūlija Vienoto likumu par preču starptautisko tirdzniecību un 1980. gada 11. aprīļa ANO Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkšanas-pārdošanas līgumiem.