LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Lietošanas noteikumi

Piekļuve šai vietnei/lietotnei un tās izmantošana ir pakļauta šādiem noteikumiem. Lūdzu, neizmantojiet šo vietni/lietotni, ja vien nepiekrītat šiem noteikumiem. Šo tīmekļa vietni/lietotni ir izstrādājis SIA “Bayer” (turpmāk tekstā BAYER), un to administrē. Mēs paturam tiesības pārtraukt vai veikt daļējas vai pilnīgas izmaiņas šajā vietnē/lietotnē vai šajos lietošanas noteikumos, mūsu Vispārējos noteikumos un nosacījumos, kā arī mūsu pārdošanas un piegādes nosacījumos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varam veikt šādas izmaiņas pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja paziņojuma. Tāpēc mums ir jālūdz jūs nākamreiz, kad apmeklējat šo vietni/lietotni, vēlreiz skatīt nosacījumus un atzīmēt visas izmaiņas vai grozījumus, kas varētu būt veikti.

 

Atteikšanās no LIEtošanas un IEGUVUMA

Visa informācija, dokumenti un ilustrācijas (kopīgi “Informācija”), kas publicētas šajā tīmekļa vietnē/lietotnē, ir BAYER vai Bayer AG īpašums, ja vien nav norādīts citādi vai ja vien tas nav citādi uztverams kā trešās puses tiesības. Attiecībā uz BAYER piederošo informāciju jebkura atļauja to izmantot tiek piešķirta ar nosacījumu, ka uz visām kopijām ir redzama attiecīgā autortiesību piezīme, ka šāda informācija tiek izmantota tikai personiskiem mērķiem, ka tā netiek izmantota komerciāli, ka informācija ir nekādā veidā netiek mainīti un ka visas ilustrācijas, kas iegūtas no tīmekļa vietnes/lietotnes, tiek izmantotas tikai kopā ar pavadošo tekstu.

 

Preču zīmes un autortiesības

Visas preču zīmes un ar autortiesībām aizsargātais saturs šajā tīmekļa vietnē/lietotnē ir BAYER vai Bayer AG īpašums, ja vien nav norādīts citādi vai ja tas nav citādi uztverams kā trešās puses tiesības. Jebkāda neatļauta šo preču zīmju, ar autortiesībām aizsargāta satura vai citu materiālu izmantošana ir nepārprotami aizliegta un ir autortiesību, preču zīmju likuma vai citu rūpnieciskā īpašuma tiesību pārkāpums.

 

Ierobežota atbildība

BAYER šajā tīmekļa vietnē/lietotnē sniegto informāciju ir apkopojis no iekšējiem un ārējiem avotiem pēc savām zināšanām un pārliecības, izmantojot profesionālu rūpību. Mēs cenšamies pastāvīgi paplašināt un atjaunināt šo informācijas klāstu. Informācija šajā vietnē/lietotnē ir paredzēta tikai BAYER un tā produktu un pakalpojumu prezentēšanai. Tomēr par šajā vietnē/lietotnē esošās informācijas pilnīgumu vai pareizību netiek sniegta nekāda pārliecība vai garantija ne tieši, ne klusējot. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī informācija ir precīza tās publicēšanas dienā, taču tā var vairs nebūt aktuāla. Tāpēc mēs iesakām pārbaudīt jebkādu informāciju, ko iegūstat no šīs vietnes/lietotnes, pirms tās jebkādā veidā izmantojat. Padomi, kas sniegti šajā vietnē/lietotnē, neatbrīvo jūs no mūsu jaunāko ieteikumu — jo īpaši mūsu drošības datu lapu un tehnisko specifikāciju — un mūsu produktu atbilstības, lai pārbaudītu to piemērotību paredzētajiem procesiem un mērķiem. Ja jums ir nepieciešami padomi vai norādījumi par mūsu produktiem vai pakalpojumiem, lūdzu, sazinieties ar mums tieši. Šīs vietnes/lietotnes lietotāji apliecina, ka piekrīt piekļūt vietnei/lietotnei un tās saturam, uzņemoties risku. Ne BAYER, ne trešās puses, kas iesaistītas šīs vietnes/lietotnes rakstīšanā, veidošanā vai pārraidē, nevar būt atbildīgas par bojājumiem vai ievainojumiem, kas radušies piekļuves vai piekļuves neiespējamības dēļ, vai šīs vietnes/lietotnes izmantošanas vai neiespējamības dēļ, vai faktu, ka esat paļāvies uz informāciju, kas sniegta šajā vietnē/lietotnē.

 

Trešo personu pārdevēju tīmekļa vietnes/saites

Šajā vietnē/lietotnē ir saites/atsauces uz trešo pušu vietnēm/lietotnēm. Sniedzot šādas saites, BAYER nedod savu apstiprinājumu to saturam. Tāpat BAYER neuzņemas nekādu atbildību par šādu vietņu/lietotņu pieejamību vai saturu, kā arī nekādu atbildību par bojājumiem vai ievainojumiem, kas radušies šāda satura izmantošanas rezultātā neatkarīgi no formas. BAYER negarantē, ka lapas, uz kurām ir saites, sniedz nemainīgas kvalitātes informāciju. Saites uz citām vietnēm/lietotnēm tiek nodrošinātas vietņu/lietotņu lietotājiem tikai ērtības labad. Lietotāji piekļūst šādām vietnēm/lietotnēm, uzņemoties risku. Saišu izvēle nekādā gadījumā nedrīkst ierobežot lietotājus līdz saistītajām lapām.

 

SīKāKā INformācija, ko sniedzat pats 

Šīs vietnes/lietotnes lietotājs ir pilnībā atbildīgs par informācijas saturu un pareizību, ko viņš vai viņa nosūta BAYER, kā arī par jebkādu trešo pušu tiesību nepārkāpšanu, kas var būt saistīta ar šādu informāciju. Lietotājs dod piekrišanu, ka BAYER glabā šādu informāciju un izmanto to statistiskās analīzes nolūkos vai jebkuram citam noteiktam biznesa mērķim, ja vien informācija nav saistīta ar personas datiem. Lūdzu, skatiet paziņojumu par konfidencialitāti iegūtu papildu informāciju par jūsu personas datu vākšanu un izmantošanu. Ja personas dati netiek ietekmēti, Bayer ir tiesīgs izmantot šādu ziņojumu saturu, tostarp tajos ietvertās idejas, izgudrojumus, projektus, paņēmienus un zināšanas, jebkuram mērķim, piemēram, produktu vai pakalpojumu izstrādei, ražošanai un/vai tirdzniecībai. un reproducēt šādu informāciju un darīt to pieejamu trešajām personām bez jebkādiem ierobežojumiem.

 

Starptautiskie lietotāji

Šo vietni/lietotni pārvalda un atjaunina BAYER Latvija. Tas ir paredzēts tikai lietošanai Latvijā. BAYER negarantē, ka šajā vietnē/lietotnē sniegtā informācija ir pareiza arī vietās ārpus Latvijas, un jo īpaši, ka produkti un pakalpojumi būs pieejami ar tādu pašu izskatu, tādos pašos izmēros vai ar tādiem pašiem nosacījumiem. Ja izsaucat šo vietni/lietotni ārpus vietas vai lejupielādējat saturu no šādas vietas, lūdzu, ņemiet vērā, ka jūs esat atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka rīkojaties saskaņā ar attiecīgajā vietā piemērojamajiem vietējiem tiesību aktiem.

Šajā vietnē/lietotnē minētie produkti atkarībā no valsts var būt dažādos iepakojumos, dažādos iepakojuma izmēros vai ar dažādiem burtiem vai marķējumiem.

ASV uzņēmējdarbību veic Bayer Corporation. Klienti ASV tiek lūgti vērsties kādā no šīm iestādēm.

 

Bayer produktu TIRDZNIECīBA 

Mūsu produkti tiek pārdoti saskaņā ar mūsu Vispārējo pārdošanas un piegādes nosacījumu pašreizējo versiju.

 

PiemērojamieM TIESīBU aktiEM

Visas juridiskas prasības vai tiesas prāvas saistībā ar šo vietni/lietotni vai tās izmantošanu ir pakļautas [..] tiesību aktu interpretācijai Latvijas Republikā, izņemot starptautisko privāttiesību noteikumus un 1964. gada 1. jūlija Hāgas konvenciju par vienotu likumu par starptautisko preču pārdošanu un ANO 1980. gada 11. aprīļa tirdzniecības konvenciju.